Regulamin dla zwiedzających Muzeum Ziemi Wiśnickiej – Zamek w Wiśniczu Muzeum jest instytucją, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami, miejscem promocji walorów historycznych Gminy Nowy Wiśnicz, Powiatu Bocheńskiego i Małopolski.

 

1. Zamek w Wiśniczu, udostępnia ekspozycję stałą oraz organizuje wystawy czasowe. Zwiedzający muzeum winni troszczyć się o całość i nienaruszalność zbiorów, które jako takie podlegają państwowej ochronie prawnej – ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1977.Nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

2. Zwiedzanie uzależnione jest od przebiegu prac konserwatorskich i może być wstrzymane, bądź ograniczone.

3. Zwiedzanie zamku odbywa się w grupach z zamkowym przewodnikiem lub indywidualnie z audioprzewodnikiem. Za grupę przyjmuje się min. 10 osób. Maksymalna ilość osób w grupie zwiedzających nie może wynieść więcej niż 50 osób.

4. Dodatkowe zasady zwiedzania podziemi zamku określa oddzielny regulamin.

5. Zamek w Wiśniczu jest nieczynny dla zwiedzających w Wielką Sobotę i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Wigilię i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, 31 grudnia oraz 1 i 11 listopada.

6. Opłaty za wstęp do Zamku pobierane są na podstawie cennika zatwierdzanego na każdy sezon turystyczny zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

7. Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów: - osobom oznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, - pracownikom muzeów, wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, - członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), - dzieciom do lat 5, - opiekunom osób niepełnosprawnych, - przewodnikom grup turystycznych.

8. Opłata ulgowa za wstęp przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów: - uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom, - emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym – będącymi obywatelami polskimi, - osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, - Honorowym Dawcom Krwi.

9. Na całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz obowiązek przestrzegania przepisów p. poż.

10. Zwiedzający proszeni są o zachowanie ciszy, spokoju i porządku oraz stosowanie się do zaleceń przewodnika i pracowników muzeum.

11. Zwiedzającym zabrania się dotykania i przemieszczania eksponatów.

12. Zabrania się w czasie zwiedzania spożywania artykułów żywnościowych.

13. W Zamku w Wiśniczu możliwe jest bezpłatne amatorskie fotografowanie i filmowanie ekspozycji bez lampy błyskowej oraz sesje zdjęciowe ślubne po wniesieniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

14. Zabrania się fotografowania i nagrywania przewodników oprowadzających grupę.

15. Zabrania się rozpowszechniania wizerunku przewodnika bez jego zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim).

16. Muzeum Ziemi Wiśnickiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w trakcie zwiedzania wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających lub nie wypełniania poleceń przewodnika i/lub pracowników muzem.

17. Muzeum Ziemi Wiśnickiej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu. W sytuacji zgłoszenia kradzieży lub rozboju podejmowane będą ogólnie obowiązujące procedury.

18. Uprasza się zwiedzających o nie zaśmiecania obiektu podczas zwiedzania.

19. Polecenia, ogłoszenia i ostrzeżenia wydawane przez osoby uprawnione przez Dyrekcję Muzeum Ziemi Wiśnickiej na terenie obiektu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.

20. Za szkody poniesione przez zwiedzających spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Muzeum Ziemi Wiśnickiej nie ponosi odpowiedzialności.

21. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwiedzającego na terenie obiektu lub osobom trzecim z powodu nieprzestrzegania regulaminu, odpowiedzialność ponosi turysta lub jego opiekun (pilot).

22. Wszelkie kwestie nie wymienione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2023.