KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
w związku z tym Pani/Panu prawach.

 

Zasady oraz prawa wynikające z powyższego aktu prawnego zaczną być stosowane od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu, ul. Zamkowa 13, 32-720 Nowy Wiśnicz, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Muzeum Ziemi Wiśnickiej
  w Nowym Wiśniczu za pomocą adresu dw.rodo@gmail.com lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa;
  2. zawartych umów;
  3. udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Muzeum Ziemi Wiśnickiej
   w Nowym Wiśniczu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  3. wykonywania umów zawartych z kontrahentami Muzeum Ziemi Wiśnickiej
   w Nowym Wiśniczu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
   na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach
  o których mowa w pkt IV mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają
   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu, reprezentowane przez p.o. Dyrektora.
 6. Okres przechowywania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony
  od okresu niezbędnego do realizacji celów zawartych w pkt IV. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej, o ile wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzanych danych osobowych bez wpływu na zgodność z przepisami prawa uprzednio dokonanego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Nie dotyczy to sytuacji, w których dane osobowe Pani/Pana podlegają archiwizacji zgodnie
  z przepisami prawa wiążącymi Administratora.
 8. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych, jak również prawo, by uzyskać ich kopię;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczyły,

- wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, a stanowi ona podstawę przetwarzania danych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,

- przepis prawa nakłada obowiązek, usunięcia danych osobowych;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy
  to przypadków, gdy:

- kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą,

- występuje niezgodność z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych,
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,

- dane nie są już potrzebne Administratorowi, jednak osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń;

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją po Pani/Pana stronie,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

 1. prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

- podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane  dotyczą lub zgoda wyrażona przez tą osobę,

- przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Z dniem 25.05.2018 r. organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
 4. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może być procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.